Tájékoztatás a Beva kártalanításról

Hírek, közzétételek

Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Befektető-védelmi Alap (Beva) egyik tagja, a
Buda-Cash Brókerház Zrt. tevékenységi engedélyét és a Fővárosi Törvényszék 2015. március 5. napjával elrendelte a társaság felszámolását. A Buda-Cash Brókerház Zrt. felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.), a felszámolóbiztos Krajcsó Árpád.

A Buda-Cash-sel szembeni befektetői követelések mértékét a felszámoló levélben egyezteti minden ügyféllel. A fennálló ügyfélkövetelést csökkenti az az értékpapír és pénzállomány, ami a Buda-Cash számláin és az általa igénybe vett külső letétkezelők számláin fellelhető, és amit az ügyfeleknek a felszámoló fog kiadni. A Beva kártalanításának alapja a kiadott letétekkel csökkentett ügyfélkövetelés.
A Befektető-védelmi Alap a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai szerint (213-220. §) a befektetők részére kártalanítást nyújt.
A Beva 2015. március 20. napjáig közzéteszi a kártalanítási eljárásra vonatkozó tájékoztatóját, amelyben meg fogja határozni a kártalanítási igények bejelentésének első napját is. Az igényérvényesítésre megjelölt első nap nem lehet később, mint 2015. április 4. napja.
A Befektető-védelmi Alap jelenleg még nem rendelkezik arra vonatkozóan semmilyen adattal, hogy az egyes befektetők esetén mekkora ez a meglévő vagyonrész, erről a felszámolási eljárás során a felszámoló (Pénzügyi Stabilitási és felszámoló Nonprofit Kft.) fog majd felvilágosítást adni.
A meglévő vagyont a felszámoló a befektetők részére közvetlenül kiadja, azaz a fellelt értékpapírt és pénzt a befektető által megadott számlára átutalja, illetve áttranszferálja.
A meglévő vagyon kiadása után még mindig megmaradó hiány lesz a Beva által nyújtandó kártalanítás alapja.
A TBSZ -en (tartós befektetési számla) és a NYESZ -en (nyugdíj előtakarékossági számla) lévő befektetésekre ugyanúgy vonatkozik a Beva kártalanítása, azonban arra vonatkozóan nem rendelkezünk információkkal, hogy a jelen esetben hogyan alakulnak az adózási kérdések. Ilyen kérdésekkel a NAV -ot célszerű megkeresni.
A törvény alapján a Beva csak a befektető kérelmére fizethet kártalanítást. A Befektető-védelmi Alap
elkészített és a befektetők részére hozzáférhetővé tesz egy formanyomtatványt, amelynek kitöltésével és a Befektető-védelmi Alaphoz történő eljuttatásával lehet a kártalanítást igényelni. A formanyomtatvány a Beva honlapjáról is kinyomtatható és szabadon sokszorosítható lesz.
Az adatlap kitöltése egyszerű, azon fel kell tüntetni a kérelmező legfontosabb személyi adatait, az esetleges képviselő adatait, a kártalanítás alapjául szolgáló befektetéseket (értékpapírok, pénz), továbbá néhány, a kifizetéssel kapcsolatos információt, és hozzá kell csatolni a Buda-Cash-sel kötött szerződést. Nem kell minden egyes ügyletre vonatkozó szerződést megküldeni, ha rendelkezésre áll a Számlaszerződés értékpapír-és ügyfélszámla vezetéséről , elegendő azt csatolni.
A kitöltött és aláírt igénybejelentő elküldhető postai úton és szkennelve e-mailen is. A kártalanítási eljárás díjmentes, a befektetőnek semmilyen díjat vagy költséget nem kell fizetnie.

A Beva nyilvános közleményben tájékoztatja a befektetőket az igényérvényesítés kezdő napjáról, amely nap nem lehet később, mint 2015. április 4-e. Az igényérvényesítés első napjától számított egy éven keresztül van lehetősége a befektetőnek a kártalanítás iránti kérelmét benyújtani. Ha a befektető ezen az egy éven belül menthető okból nem tudta igényét előterjeszteni, akkor az akadály elmúltától számított 30 napon belül még előterjesztheti kártalanítási kérelmét. Ilyen akadály lehet például egy súlyos és elhúzódó betegség, kóma, hosszabb idejű külföldi tartózkodás.

A törvény tételesen felsorolja, hogy kinek a részére nem állapítható meg kártalanítás, akkor
sem, ha egyébként a többi feltétel teljesülne is. A Bevától nem kaphat tehát kártalanítást az

•az állam
•a költségvetési szerv
•a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság
•a helyi önkormányzat
•az intézményi befektető
•a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektető-védelmi Alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja
•az elkülönített állami pénzalap
•a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató
•a pénzügyi intézmény
•a Magyar Nemzeti Bank
•a Buda-Cash-nél vezető állású személy, a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá
•a Buda-Cash-ben öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetve közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező vállalkozás vagy természetes személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója
•valamint a felsoroltak külföldi megfelelői

A Polgári törvénykönyv szerint közeli hozzátartozónak az alábbi személyek minősülnek: a házastárs; az egyenes ágbeli rokon; az örökbefogadott -, a mostoha és a nevelt gyerek; az örökbefogadó - , a mostoha - és a nevelőszülő, valamint a testvér.

A Beva a megállapított kártalanítás egy erre kiválasztott bank útján fizeti a jogosultaknak.
Ennek a banknak a kiválasztása jelenleg folyamatban van, de a Beva 2015. március 20-ig közzétételre kerülő közleménye már tartalmazza a hitelintézet nevét.
A Befektető-védelmi Alap a megállapított kártalanítást az elbírálás után haladéktalanul, de legkésőbb 90 napon belül fizeti ki a kifizetést bonyolító bankon keresztül.

A kártalanításra vonatkozó bővebb információk megismerése céljából kérjük látogasson el a https://www.bva.hu oldalra!

A Buda-Cash Zrt. "f.a." -nél jelenleg folyamatban van a fennálló ügyfélkövetelések átvizsgálása. Ennek lezárásáig az egyéni számlákról információt kiadni nem áll módunkban!

A végleges számlakivonatok a vizsgálat lezárultát követően fognak elkészülni.

Tisztelettel:

Buda-Cash Brókerház Zrt. „f.a.”

Vissza
­