Nyilvános ajánlattételi felhívás

Hírek, közzétételek

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A BUDA-CASH Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt”

(rövidített cégnév: BUDA-CASH Zrt. „f.a.”, székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., cégjegyzékszám: 01-10-043344, adószám: 12249312-1-43, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., felszámoló biztos: dr. Réti László)

felszámolója

A JELEN NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN

ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNJA 

a Mobil-Cash Európa Zrt.-ben (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 57/A., cégjegyzékszám: 01-10-046062, adószám: 14366822-2-42, képviseli: Mladoniczky Zsolt vezérigazgató) 82,93 % mértékű befolyást biztosító, alábbiakban rögzített adatokkal bíró, dematerializált részvényeit:

Részvény kibocsátójaMobil-Cash Európa Zrt.
Részvény típusa  Törzsrészvény
ISIN kód               HU0000099783
Darabszám3.400
Névérték100.000.-Ft.
Össznévérték340.000.000.-Ft.

Az ajánlattétel szabálya:

A felszámoló a részvényeket a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján értékesíti.

Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. em., e-mail: ajanlattetel@equilor.hu).

A jelen ajánlattételi eljárásban a szándéknyilatkozatokat, az irat-betekintési kérelmeket és az ajánlatokat az Equilor Befektetési Zrt. részére kell megküldeni. 

Ajánlattételi eljárás menete

Az ajánlattételi eljárás két lépcsőben történik:

  1. lépcső: vételi szándéknyilatkozat és irat-betekintési kérelem benyújtása, melynek határideje: 2015. augusztus 28. napja, 16.00 óra.

A szándéknyilatkozatok és irat-betekintési kérelmek megküldése személyesen, postai úton és e-mail útján is lehetséges.

A szándéknyilatkozat és irat-betekintési kérelem megtételére vonatkozó kötelező tartalmi és formai előírás nincsen.

A szándéknyilatkozatok és irat-betekintési kérelmek megküldésének hiánya nem akadálya a 2. lépcsőben történő végleges, kötelező érvényű ajánlattételnek.

  1. lépcső: végleges, kötelező érvényű ajánlattétel

A végleges, kötelező érvényű ajánlatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 16. napja, 16.00 óra.

A végleges, kötelező érvényű ajánlatokat írásban, zárt borítékban, „BUDA-CASH Zrt. „f.a.” kötelező érvényű ajánlat” jeligével kell eljuttatni az Equilor Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. em.) címére személyesen, vagy postai úton. Mindkét esetben az ajánlatoknak legkésőbb 2015. szeptember 16. napjának 16.00 óráig kell beérkeznie az Equilor Befektetési Zrt. címére.

Iratbetekintés lehetőségének biztosítása:

Az ajánlattételi felhívás tárgyát képező részvényekkel kapcsolatos adatszobába történő betekintésre 2015. augusztus 31. – 2015. szeptember 11. közötti időpontban előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, az Adatszoba Szabályzat aláírásával. Az iratbetekintés feltétele, hogy az erre vonatkozó szándékot legkésőbb  2015. augusztus 28. napján, 16.00 óráig írásban jelezzék az Equilor részére (személyesen, postai úton és e-mail útján is lehetséges).

A benyújtandó végleges, kötelező érvényű ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

1. Az ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám).

2. Az ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát

3. Az ajánlott vételár pontos megjelölését.

4. 60 napos kötelező érvényű ajánlati kötöttség vállalását.

5. Sikertelen ajánlat esetén milyen bankszámlára kéri az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot visszautalni.

6. Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy ajánlata nyertessége esetén kötelezettséget vállal a vételárnak az ajánlat elfogadásától számított 60 napon belül történő megfizetésére.

7. Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ajánlati biztosíték:

A végleges, kötelező érvényű ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 3.300.000,- Ft összeget kell megfizetnie a BUDA-CASH Zrt. „f.a.”MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-49020018számú bankszámlájára „MOBIL-CASH részvények - ajánlati biztosíték” közleménnyel, akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig (2015. szeptember 16.) jóváírásra kerüljön a megadott bankszámlán.

Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az ajánlattételhez csatolni szükséges. A felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel.

Egyéb pályázati feltételek:

Az ajánlatok benyújtása során lehetőség van együttes ajánlattételre, oly módon, hogy egy ajánlatot több személy közösen, együttesen terjeszt elő a teljes részvénycsomagra, egymás közti tulajdonszerzési megbontással.

Az ajánlatok bontására és értékelésére az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül a felszámoló, az EQUILOR Zrt., valamint közjegyző együttes jelenlétében kerül sor.

Ajánlattevők a bontást és értékelést követő 15 napon belül írásban értesítést kapnak a bontás eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor, melyről az érintett ajánlattevők írásbeli értesítést kapnak.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Azon ajánlattevő részére, akiknek az ajánlata nem kerül elfogadásra, a befizetett ajánlati biztosíték az elbírálást követő 8 napon belül kerül visszautalásra, míg a nyertes ajánlattevő által befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben a nyilvános ajánlattételi eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Tisztelettel:
Buda-Cash Brókerház Zrt. "f.a."

Vissza
­