Nyílvános ajánlattételi felhívás OPIMUS Group Nyrt részvények értékesítésére

Hírek, közzétételek

A BUDA-CASH BRÓKERHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „FELSZÁMOLÁS ALATT”

(rövidített cégnév: BUDA-CASH Zrt. „f.a.”, székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22., cégjegyzékszám:
01-10-043344, adószám: 12249312-1-43, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló
Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., felszámoló biztos: dr. Réti László)
felszámolója

A JELEN NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN

ÉRTÉKESÍTENI KÍVÁNJA

a tulajdonában álló, alábbiakban rögzített adatokkal bíró, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett
dematerializált részvénycsomagot:

Részvény kibocsátójaRészvény típusaISIN kódDarabszámNévértékÖssz-
névérték
OPIMUS Group Nyrt.törzs-részvényHU000011022622.459.68925,- Ft561.492.225.- Ft

Az ajánlattétel szabálya:

A felszámoló a részvényeket a 237/2009. (X.20.) kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján
értékesíti.

Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor
Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. III. em., e-
mail: ajanlattetel@equilor.hu).

A jelen ajánlattételi eljárásban az ajánlatokat az Equilor Befektetési Zrt. részére személyesen kell
eljuttatni ezen felhívásban rögzített feltételek szerint.
Az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a BUDA-CASH Zrt. „f.a." mindennemű kellék- és
jogszavatosságát kifejezetten kizárja.

Ajánlattételi eljárás menete

A kötelező érvényű ajánlatok benyújtásának határideje: 2016.02.08. napja, 16.00 óra.

A kötelező érvényű ajánlatokat írásban, zárt borítékban, „BUDA-CASH Zrt. „f.a.” kötelező
érvényű ajánlat” jeligével kell eljuttatni az Equilor Befektetési Zrt. (1037 Budapest,
Montevideo u. 2/C. III. em.) címére személyesen. Az ajánlatoknak legkésőbb 2016.02.08.
napjának 16:00 óráig kell beérkeznie az Equilor Befektetési Zrt. címére.

A benyújtandó végleges, kötelező érvényű ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

1. Az ajánlattevő azonosításra alkalmas adatait (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám,
adószám, e-mail cím).
2. Az ajánlattevő hatályos, 30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonatát, (idegen nyelvű irat
esetén annak hiteles magyar fordítását), a vezető tisztségviselő(k) eredeti aláírási
címpéldányát (idegen nyelvű okirat esetén annak hiteles magyar fordítását).

3. Az ajánlott vételár pontos megjelölését magyar forintban megjelölve (a teljes
részvénycsomag vonatkozásában).
4. Ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttségre vonatkozó kötelezettségvállalását a jelen ajánlati
felhívásban megjelölt részvénymennyiség megvásárlására.
5. Az ajánlattevő feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a vételár
szerződéskötéstől számított 15 napon belül történő megfizetésére.
6. Az ajánlati biztosíték átutalására vonatkozó banki igazolás eredeti példánya.
7. Az ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozatát arra nézve, miszerint tudomásul veszi és
elfogadja, hogy az értékesítésre kerülő részvények vonatkozásában a BUDA-CASH Zrt. „f.a."
eladó mindennemű kellék- és jogszavatosságát kifejezetten kizárja.
8. Az ajánlattevő értékpapírszámlájának száma, melyre nyertes ajánlattétel esetén az
értékpapírok transzferálását kéri.
9. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy sikertelen ajánlata esetén milyen
bankszámlára kéri az ajánlati biztosítékot visszautalni.
10. Ajánlattevő pályázatba foglalt nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi felhívás feltételeit
magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ajánlati biztosíték:

A kötelező érvényű ajánlattevőnek ajánlati biztosítékként 2 600 000,- Ft összeget kell
megfizetnie a BUDA-CASH Zrt. „f.a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10639746-
49020018 számú bankszámlájára „OPIMUS részvények - ajánlati biztosíték” közleménnyel,
akként, hogy az legkésőbb az ajánlattételi határidő végső időpontjáig (2016. február 8. 16:00)
jóváírásra kerüljön a megadott bankszámlán.
Az ajánlati biztosíték megfizetéséről a banki igazolást az ajánlattételhez csatolni szükséges. A
felszámoló az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kezelési költséget sem számít fel.

Egyéb pályázati feltételek:

Az ajánlatok benyújtása során lehetőség van együttes ajánlattételre, oly módon, hogy egy ajánlatot
több személy közösen, együttesen terjeszt elő a teljes részvénycsomagra, egymás közti
tulajdonszerzési megbontással.

Az ajánlatok bontására 2016. február 09-én a felszámoló és közjegyző együttes jelenlétében kerül
sor az Equilor Befektetési Zrt. székhelyén.

Az ajánlattevők írásban, az ajánlatok bontásától számított 8 napon belül – e-mailben és postai úton -
feladott küldeményben kapnak értesítést a bontás eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a
vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalás tartására kerül sor,
melyről az érintett ajánlattevők írásbeli értesítést kapnak.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlati biztosítékot elveszíti, amennyiben a szerződés a nyertes
ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes ajánlattevő a vételárat az
előírt határidőben nem fizeti meg.

Azon ajánlattevő részére, akiknek az ajánlata nem kerül elfogadásra, a befizetett ajánlati biztosíték az
elbírálást követő 8 napon belül kerül visszautalásra, míg a nyertes ajánlattevő által befizetett ajánlati
biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben a nyilvános ajánlattételi eljárást
eredménytelenné nyilvánítsa.

Vissza
­